Algemene Voorwaarden – Fitlyzen

Gratis bezorging boven €35

×

Algemene Voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Zen Fit Supplements B.V.

Handelend onder de naam: Fitlyzen.

 

Bedrijfsadres:

Watertorenplein 8

1051PA

Amsterdam

 

Telefoonnummer: +31 26 372 0853

E-mailadres: info@fitlyzen.com

Bekijk onze contactpagina voor meer contactinformatie.

 

KvK-nummer: 85366854

Nederlands BTW-nummer: NL863600190B01

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot koop/verkoop van goederen en/of opdrachten en diensten van Zen Fit Supplements B.V. (hierna: Fitlyzen).

1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor ze zijn aangegaan.

1.3. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen Fitlyzen en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Fitlyzen.

1.4. Overige algemene voorwaarden, waaronder die van de wederpartij, worden door Fitlyzen niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Fitlyzen is bevestigd.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbod dat een termijn bevat, kan niettemin door Fitlyzen worden herroepen, ook na ontvangst van de bestelling, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die bestelling.

2.2. De hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen etc. vermeld in prijslijsten of op internet (website), offertes en andere documenten zijn louter informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven, hebben ze het karakter van een benaderende aanduiding en binden ze Fitlyzen niet.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst komt pas rechtsgeldig tot stand nadat Fitlyzen de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Fitlyzen en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien - nadat de bestelling is geplaatst - een aanvullende bestelling wordt geplaatst, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.

3.3. De wederpartij en Fitlyzen komen uitdrukkelijk overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, zodra is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.1 en 3.2. Met name het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.4. Er is geen bestelminimum. Voor alle bestellingen boven de € 35,- worden in NL en BE geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen boven de €50,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht in alle EU-landen, en voor bestellingen boven de €85 voor niet-EU-landen worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Beneden de aangegeven orderbedragen rekent Fitlyzen een bijdrage in de verzendkosten. De hoogte van deze bijdrage verschilt per land en is onderhevig aan wijzigingen wanneer Fitlyzen wijzigingen nodig acht om haar diensten te kunnen verlenen.

3.5 Goodies (alle gratis producten die Fitlyzen mee kan sturen met de bestelling) kunnen niet geruild of ingewisseld worden voor geld of shoptegoed.

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle offertes en prijzen van Fitlyzen zijn weergegeven in euro's en inclusief BTW en andere kosten die onder de overeenkomst vallen, zoals heffingen.

4.2. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die mede de prijs van de goederen bepalen een wijziging ondergaan, is Fitlyzen gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de wederpartij het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling geschiedt. Een ontbinding als hiervoor bedoeld geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 5. BETALING

5.1. Bestellingen via de website kunnen betaald worden met behulp van de op de site vermelde betaalmogelijkheden. Bij betaling met een creditcard of elektronische betaalmethode uitgegeven door een derde partij zijn de algemene voorwaarden van de betreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betaling door middel van facturen is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk overeengekomen en vindt dan plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan al dan niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd haar verdere rechten is Fitlyzen alsdan bevoegd over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente te berekenen, te rekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Fitlyzen maakt in het kader van een geschil met de wederpartij, zowel eisende als gedaagde, komen voor rekening van de wederpartij.

5.5. Inkomende betalingen strekken ter voldoening van de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, ook indien de wederpartij dienaangaande anders aangeeft.

 

Artikel 6. AFKOELINGSPERIODE EN HERROEPING

Algemeen

6.1. In dit artikel betekenen de volgende termen het volgende:

Consument: Wederpartij die een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: het recht om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd conform dit artikel 6 te ontbinden.

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Fitlyzen en de Consument die tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of diensten op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Fitlyzen en de Consument en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend één of meer middelen voor communicatie op afstand wordt gebruikt.

6.2. De Consument kan een gesloten Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen herroepen totdat een termijn van 14 dagen (de Bedenktijd) is verstreken. Niet-consumenten zijn van dit recht uitgesloten. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van dit recht rust op de Consument.

 

6.3. De in artikel 6.1 genoemde afkoelingsperiode gaat in:

- de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen; of:

- de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of:

- de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen als de bezorging van een zaak uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat; of

- de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste artikel heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken.

 

regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode.

Inroepen van het herroepingsrecht

6.4. De Consument kan een beroep doen op het Herroepingsrecht door het modelformulier voor herroeping (bijlage 1 bij deze voorwaarden) voor het einde van de Bedenktijd of op andere ondubbelzinnige wijze in te dienen bij Fitlyzen, bijvoorbeeld via info@fitlyzen.com. Fitlyzen kan vragen naar de reden van herroeping, maar is niet verplicht deze te beantwoorden. Bij herroeping dient de Consument het desbetreffende ordernummer en de desbetreffende producten te vermelden. Ook kan de consument een beroep doen op het herroepingsrecht voordat het product in ontvangst is genomen.

6.5 Fitlyzen stuurt na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

6.6 De Consument is verplicht om tijdens de Bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product. De Consument mag het product bekijken en passen, maar niet gebruiken. Het dient onbeschadigd, verzegeld, compleet en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking te worden geretourneerd.

6.7. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product die verder ging dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

6.8 Tenzij Fitlyzen heeft aangeboden de op grond van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken af ​​te halen, zal de Consument deze onverwijld aan Fitlyzen of aan een door Fitlyzen gemachtigde persoon retourneren of overhandigen.

6.9 De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het artikel, tenzij Fitlyzen aanbiedt de kosten van het terugzenden te vergoeden.

6.10 Indien een complete bestelling wordt geretourneerd, dienen eventueel geleverde goodies ook geretourneerd te worden. Als deze niet worden geretourneerd, worden deze in rekening gebracht.

 

 

Terugbetaling met herroepingsrecht

6.11 Na ontbinding van de overeenkomst conform artikel 6.2 zal Fitlyzen alle op grond van de ontbonden overeenkomst van de Consument ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, onverwijld doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring van ontbinding. Fitlyzen gebruikt hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode en met dien verstande dat er voor de Consument geen kosten mogen ontstaan. Onverminderd het voorgaande is Fitlyzen niet gehouden tot vergoeding van de meerkosten. als de Consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere methode dan de door Fitlyzen aangeboden goedkoopste standaard leveringsmethode. Tenzij Fitlyzen heeft aangeboden de op grond van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken af ​​te halen, mag Fitlyzen de terugbetaling uitstellen totdat de zaken zijn ontvangen.

6.12. Indien de totale waarde van de bestelling na retournering lager is dan de in artikel 3.4 omschreven bedragen, is Fitlyzen gerechtigd de verzendkosten aan de consument in rekening te brengen.

 

Uitgesloten van herroepingsrecht

6.14 Een herroepingsrecht is niet van toepassing op:

een overeenkomst tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

2°. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Fitlyzen de overeenkomst is nagekomen;

een verkoop betreffende:
1°. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

o 3°. de levering van zaken die niet voor retournering geschikt zijn, zoals maar niet beperkt tot voeding (en voedingssupplementen), dranken en voedingssupplementen, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

o 4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

5°. de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van een overeenkomst tot regelmatige levering van dergelijke publicaties;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard daarmee afstand te doen van zijn recht op ontbinding.

 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. Fitlyzen streeft er in principe naar om voor 22:00 uur geplaatste bestellingen te verzenden. op een werkdag diezelfde dag. De in de aanbieding en/of orderbevestiging vermelde of overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering opgegeven, ook niet indien deze door de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

7.2. Indien de wederpartij op het moment van bezorging niet thuis is, worden de goederen de volgende dag opnieuw aangeboden. In beide gevallen wordt er een briefje achtergelaten met de mededeling dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Wanneer een pakket aan de deur wordt geweigerd of niet wordt opgehaald, wordt deze in overleg met de klant nog een keer verzonden. Indien dit pakket opnieuw wordt geweigerd of niet wordt opgehaald, brengen wij een bijdrage in de retourkosten in rekening, dit zijn de kosten van de verzending.

7.3. De opgegeven of overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) waarin:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of enige andere omstandigheid die de uitvoering tijdelijk verhindert, ongeacht of dit aan Fitlyzen kan worden toegerekend;

- de wederpartij tekortschiet in een of meer verplichtingen jegens Fitlyzen of er gegronde vrees bestaat hierin tekort te zullen schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- de wederpartij Fitlyzen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij de plaats van levering niet meedeelt.

 

7.4. De wederpartij dient de bij Fitlyzen gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Indien deze goederen door de wederpartij worden geweigerd of indien levering onmogelijk blijkt te zijn, kunnen de goederen door Fitlyzen worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico van de wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van de wederpartij. Fitlyzen vordert nakoming maar behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Fitlyzen op schadevergoeding.

 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Fitlyzen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2. Fitlyzen is gerechtigd de overeenkomst of delen daarvan uit te besteden aan derden die niet in dienst zijn van Fitlyzen zonder toestemming van de wederpartij. Fitlyzen is voorts gerechtigd, zonder toestemming van de wederpartij, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een andere partij over te dragen.

8.3. De wederpartij draagt ​​er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fitlyzen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fitlyzen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fitlyzen zijn verstrekt, heeft Fitlyzen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 9. GARANTIE

9.1. Fitlyzen garandeert dat de zaken in overeenstemming zijn met de in het aanbod vermelde specificaties en voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Alleen indien dit specifiek met Fitlyzen is overeengekomen, staat Fitlyzen er voor in dat de zaken geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.

9.2. Indien een product onbruikbaar is door beschadiging tijdens de verzending, of indien het niet overeenkomt met hetgeen besteld is, heeft de wederpartij de mogelijkheid dit product tijdig te retourneren.

9.3. Alvorens de geleverde producten in gebruik te nemen, is de wederpartij verplicht de door de fabrikant bij de producten verstrekte informatie en adviezen te lezen en op te volgen.

9.4. Wij volgen de wet. Dit verschilt voor consumenten en niet-consumenten. Garantie wordt in ieder geval niet gegeven indien:

- de geleverde zaken één of meer onvolkomenheden of afwijkingen vertonen die binnen een redelijke tolerantie vallen;

- de zaken zijn gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Fitlyzen op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,

- de schade is ontstaan ​​door nalatigheid van de wederpartij of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Fitlyzen;

- de wederpartij zijn verplichtingen jegens Fitlyzen (zowel financieel als anderszins) niet is nagekomen.

9.5. Indien de wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden, binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk een beroep doet op de garantie, en voor Consumenten binnen 6 maanden na aankoop, en dit beroep gegrond wordt bevonden -opgericht door Fitlyzen, zal Fitlyzen naar haar keuze de gebrekkige goederen (of onderdelen daarvan) kosteloos vervangen (waarna de vervangen goederen haar eigendom worden) dan wel een prijsvermindering verlenen.

9.6. De behandeling van een garantieclaim schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9.7. Indien buiten de hierboven beschreven gevallen aandacht wordt besteed aan een klacht, is dit vrijblijvend en kan de wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 10. INSPECTIE

De artikelen worden voor levering door Fitlyzen gecontroleerd. De wederpartij heeft het recht voor eigen kosten de zaken vóór aflevering op de door Fitlyzen te bepalen plaats en tijd te keuren.

 

Artikel 11. NIET-UITVOERING / ONTBINDING / OPSCHORTING

11.1. Fitlyzen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, onverminderd haar overige rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- de wederpartij handelt in strijd met enige bepaling uit de overeenkomst tussen partijen;

- de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt ​​of faillissement aanvraagt ​​of de wederpartij faillissement aanvraagt;

- op enig vermogen van de wederpartij wordt beslag gelegd;

11.2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, naar het oordeel van Fitlyzen niet binnen zeven dagen passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Onder rembours wordt geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom gaat dan pas over na volledige betaling.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Fitlyzen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) jegens de wederpartij. De nakoming van de garantieverplichtingen zoals beschreven in artikel 9 hierboven geldt als enige en volledige schadevergoeding. Iedere andere aanspraak op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fitlyzen of leidinggevende ondergeschikten.

 

13.2. Fitlyzen is evenmin aansprakelijk voor handelingen van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.3. Fitlyzen is niet aansprakelijk voor door of namens haar verstrekte adviezen.

13.4. De wederpartij dient Fitlyzen in de gelegenheid te stellen een klacht af te handelen, anders vervalt de aansprakelijkheid en daarmee de schadevergoeding.

13.5 Indien Fitlyzen toch aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid (om welke reden dan ook) beperkt tot het bedrag dat Fitlyzen op grond van de betreffende overeenkomst van de wederpartij heeft ontvangen.

 

 

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht wordt verstaan ​​elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Fitlyzen, al dan niet voorzien bij het aangaan van de overeenkomst, waardoor nakoming in redelijkheid niet van Fitlyzen kan worden gevergd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen , fabrieks- of transportstoringen van welke aard dan ook, hacking, ICT-storingen, stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstschade, tekortkomingen van derden die Fitlyzen voor de uitvoering van de overeenkomst ), beslissingen van leveranciers om diensten stop te zetten, enz.

14.2. Overmacht geeft Fitlyzen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ook met betrekking tot het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst blijft de wederpartij gehouden tot betaling.

 

Artikel 15. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst met de andere partij niet of niet volledig rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen partijen in overleg treden over een vervangende regeling, die op rechtsgeldige wijze zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat.

 

Artikel 16. PLAATS VAN UITVOERING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Fitlyzen is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Fitlyzen dient te voldoen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fitlyzen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.3. Alle geschillen die ontstaan ​​naar aanleiding van de tussen de wederpartij en Fitlyzen gesloten overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter van de rechtbank te Amsterdam. Indien de wederpartij een consument is en dit zou leiden tot de bevoegdheid van een volgens de wet niet bevoegde rechter, heeft deze wederpartij één maand, nadat Fitlyzen een beroep heeft gedaan op deze bepaling, om te kiezen voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechtbank volgens de wet.

 

Artikel 17. Beoordelingen

Het plaatsen van een review wordt door ons zeer op prijs gesteld. Je moet echter wel ingelogd zijn voordat je een review kunt plaatsen. Ons team zal uw review dan eerst beoordelen. Uw recensie kan worden verwijderd bij onderstaande punten:

- Gebrekkige inhoud, bijv. beoordelingen van één woord.
- Zinnen in HOOFDLETTERS of andere afleidende zaken.
- Vermelding van contactgegevens zoals telefoonnummers, adressen en URL's.
- Indicatie van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten.
- Gebruik van een andere taal dan Nederlands, Duits of Engels.
- Vermelding van andere (web)winkels.
- Gebruik van kwetsende of beledigende taal.
- Plagiaat of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten.
- Geen aantoonbare klant die het product daadwerkelijk heeft gekocht
- Lijsten van medische claims
- Onjuiste informatie of claims
- Onwettige inhoud van welke aard dan ook en jegens wie dan ook.